stratigraphie-protokolle-bearbeitung-von-protokollkopfzeile-1